Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

Procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, din 14.03.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 29 martie 2023, intrând în vigoare din 29 martie 2023.

Ordinul ministrului muncii nr. 798/2023 privind procedura de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităților definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, ordin care a aprobat această procedură, vine ca urmare a hotărârii prin care a fost realizată extinderea numărului de sectoare de activitate de negociere colectivă, de la 30 la 58. Actul normativ prevede că „Încadrarea în sectorul de negociere colectivă solicitat se efectuează pe perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă, respectiv de la data înregistrării cererii, și se prelungește de drept dacă nu există o altă solicitare a angajatorului respectiv”.

Opțiunea de încadrare se va face printr-o cerere de încadrare, al cărei model este anexat ordinului și care trebuie depusă de către reprezentantul unității în format letric, la registratura Ministerului Muncii sau se va transmite prin poșta electronică, la adresa cds@mmuncii.gov.ro, împreună cu următoarele documente:

  1. împuternicire semnată de angajator/ patron, în cazul în care persoana care solicită publicarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului/patronului;
  2. copie după actul de identitate al reprezentantului legal al angajatorului/patronului sau, după caz, al persoanei împuternicite de către acesta, după caz;
  3. copie după certificatul de înmatriculare la Oficiul National al Registrului Comerțului/certificatul de înregistrare fiscală;
  4. copie după actul de înființare sau actul constitutiv/statutul beneficiarului, din care să rezulte codurile CAEN aferente domeniilor de activitate economică prevăzute în Hotărârea Guvernului  171/2023privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN aferente acestora;
  5. declarație pe propria răspundere, prevăzută în anexa  2la prezenta procedură, prin care se atestă calitatea de reprezentant legal al angajatorului/patronului sau, după caz, de împuternicit al acestuia, în cazul în care documentele prevăzute la lit. a)-e) se transmit prin e-mail.

Reamintim că în luna martie anul curent a fost prevăzută prin HG nr. 171/2023 extinderea numărului de sectoare de activitate pentru care negocierea colectivă este obligatorie. Prin publicarea noii hotărâri se abrogă, totodată, HG 1.260/2011.

Încadrarea într-un sector de negociere colectivă a unității (definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social) se realizează conform codului CAEN principal de activitate.

În cazul în care unele activități se regăsesc în mai multe sectoare de negociere colectivă, angajatorii pot solicita încadrarea într-unul dintre aceste sectoare a unității, dacă au codul CAEN principal într-unul dintre sectoarele respective.

De notat că negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/ lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă, în acord cu prevederile noii legi a dialogului social. Mai multe despre Legea nr. 367/2022 privind dialogul social care impune, din 25 decembrie 2022, noi obligații pentru angajatori, puteți citi într-un material publicat anterior pe blogul nostru.

Foto shuterstock.com

delegare2Munca nedeclarată
WhatsApp Logo