Situațiile în care Angajatorul poate Suspenda Contractul de Muncă

Există numeroase situații în care contractul de muncă poate fi suspendat, iar cele mai comune includ concediul de maternitate, concediul medical, concediul pentru creșterea copilului cu vârsta de până la 2 ani sau concediul pentru formare profesională.

suspendarea contractului de munca

Ce presupune suspendarea contractului individual de muncă?

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni fie în mod automat, cu acordul ambelor părți, fie prin decizia unilaterală a uneia dintre părți. Conform Codului Muncii, suspendarea contractului individual de muncă implică încetarea temporară a muncii prestate de către salariat și a plății salariului de către angajator.

Trebuie subliniat că pe durata suspendării pot exista în continuare alte drepturi și obligații pentru părțile implicate, care pot fi reglementate prin legi speciale, contracte colective de muncă, contracte individuale de muncă sau regulamente interne.

Dacă suspendarea contractului de muncă are la bază o acțiune imputabilă salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept specific funcției sale de salariat.

În cazul în care, în timpul suspendării contractului, apare o cauză legală de încetare de drept a contractului de muncă, trebuie să precizăm că aceasta va prevala. În acord cu prevederile Codului Muncii, ”În cazul suspendării contractului individual de muncă, se suspendă toate termenele care au legătura cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.”

suspendarea contractului de munca drepturi

Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:

 1. a) concediu de maternitate;
 2. b) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
 3. c) carantină;
 4. d) exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;
 5. e) îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
 6. f) forța majoră;
 7. g) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală;
 8. h) de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;
 9. i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Contractul individual de muncă poate fi suspendat și din inițiativa salariatului, în următoarele situații:

 1. a) concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu dizabilități, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 2. b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu dizabilități, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
 3. c) concediu paternal;
 4. d) concediu pentru formare profesională;
 5. e) exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;
 6. f) participarea la grevă;
 7. g) concediu de acomodare.

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern.

(3) Drepturile dobândite de salariat anterior momentului acordării concediilor prevăzute la alin. (1) și la art. 1521 ori absentării de la locul de muncă în condițiile prevăzute la art. 1522 se mențin pe toată durata concediului, respectiv a perioadei de absență.

Din 2023, conform Legii nr. 140, s-a introdus în Codul Muncii o nouă situație de suspendare la inițiativa salariatului: h) desfășurarea, pe baza de contract legal, a activității de asistent maternal, asistent personal pentru persoane cu dizabilități grave sau asistent personal profesionist. Toate drepturile dobândite de salariat înainte de suspendare, precum și cele prevăzute de articolul 152 din Codul Muncii, care stipulează că în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariații au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în concediul de odihnă, rămân valabile pe durata suspendării.

De asemenea, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni în cazul absenței nejustificate a salariatului, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil, contractului individual de muncă sau regulamentului intern.

suspendarea contractului de munca initiative

Suspendarea la Inițiativa Angajatorului a Contractului individual de muncă poate surveni în următoarele situații:

 1. a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condițiile legii [declarat neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 261/2016];
 2. b) în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția sa, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești [declarat parțial neconstituțional prin Decizia Curții Constituționale nr. 279/2015];
 3. c) în caz de întrerupere sau reducere temporară a activității, fără încetarea raportului de muncă, din motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

c1) în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condițiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

 1. d) pe durata detașării; e) pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru a exercita o anumită profesie;
 2. f) pe durata suspendării temporare a activității și/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretării stării de asediu sau stării de urgență potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția României, republicată.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea anterioară și i se plătește, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.

(3) În cazul reducerii temporare a activității, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până când situația care a cauzat reducerea programului este remediată, cu consultarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unității sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Suspendarea prin Acordul Părților

Contractul individual de muncă poate fi suspendat prin acordul ambelor părți în cazul concediilor fără plată pentru studii sau interese personale.

Photo credit shutterstock.com

Incetare suspendare cimssm- zgomot
WhatsApp Logo