Revisal – ce se completează în Registrul general de evidență a salariaților și care sunt termenele pentru transmiterea acestor informatii

Fiecare angajator legal înființat pe teritoriul României are obligația înființării, completării și transmiterii în Revisal a elementelor raportului de muncă, în acord cu actele normative care reglementează Registrul general de evidență a salariaților:

 • HG nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidență a salariaților și
 • ORDINUL MMFPS nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii și actelor pe care angajatorii sunt obligați să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obținerea parolei, precum și a procedurii privind transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic

Conform articolului 1 din HG nr. 905 din 14 decembrie 2017, următoarele categorii de angajatori au obligația înființării registrului general de evidență a salariaților, a completării acestuia și a transmiterii în registru a elementelor raportului de muncă:

 1. a) persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
 2. b) instituţii/ autorităţi publice/ alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.

Am pus laolaltă toate informațiile necesare, legate de Revisal. Puteți citi mai multe despre acesta în cele ce urmează.

 

Cum trebuie completat Registrul general de evidență a salariaților și ce elemente trebuie să cuprindă acesta

Registrul se completează în ordinea angajării și cuprinde următoarele elemente:

 1. elemente de identificare ale salariaților (nume, prenume, CNP; cetățenie sau țara de proveniență- UE, non-UE, SEE)
 2. data angajării
 3. perioada detașării și denumirea angajatorului la care se face detașarea
 4. funcția/ ocupația conform COR
 5. tipul contractului individual de muncă
 6. durata timpului de lucru
 7. salariul de bază lunar brut și sporurile permanente, așa cum sunt prevăzute acestea în CIM
 8. perioada / perioadele și cauzele de suspendare CIM, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale
 9. data încetării contractului de muncă

Cine poate completa și transmite informații în Revisal

Completarea şi transmiterea datelor în registru se realizează

 • de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajatori,
 • de către persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului şi
 • de către prestatorii înregistrați la inspectoratele teritoriale de muncă, care își desfășoară activitatea în condițiile prevederilor legale în vigoare

Termene depunere Revisal

HG 905/2017 Denumire Termen inițial de transmitere Revisal Termen de transmitere modificări Revisal
Art. 3 (2) (a) Datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituție/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare – CUI, codul de identificare fiscală – CIF, sediul social și numele și prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice; Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

3 zile de la data apariției modificării
Art. 3 (2) (b) datele de identificare ale salariaților, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetățenia și țara de proveniență – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spațiul Economic European – SEE; Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

3 zile de la data apariției modificării
Art. 3 (2) (c) data încheierii contractului individual de muncă și data începerii activității; Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

 
Art. 3 (2) (d) Funcția Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepții modificările în baza unei hotărâri judecătorești se transmit în termen de 20 de zile de la data luării la cunoștință.

 

Art. 3 (2) (e) Tipul de CIM Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepții modificările în baza unei hotărâri judecătorești se transmit în termen de 20 de zile de la data luării la cunoștință.

 

Art. 3 (2) (f) Durata CIM (determinată / nedeterminată) Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepții modificările în baza unei hotărâri judecătorești se transmit în termen de 20 de zile de la data luării la cunoștință.

 

Art. 3 (2) (g) Durata timpului de muncă și repartizarea acestuia în cazul unui CIM part time Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării. Excepții modificările în baza unei hotărâri judecătorești se transmit în termen de 20 de zile de la data luării la cunoștință.

 

Art. 3 (2) (h) Salariu brut +indemnizații+sporuri CIM Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepții modificările în baza unei hotărâri judecătorești se transmit în termen de 20 de zile de la data luării la cunoștință.

 

Art. 3 (2) (i) Datele de identificare ale utilizatorului în cazul CIM temporară Cel târziu în ziua anterioară începerii activității

 

 
Art. 3 (2) (l) Data la care începe și data la care încetează detașarea, precum și datele de identificare ale angajatorului la care se face detașarea; Cel târziu în ziua  
Art. 3 (2) m Data la care începe și data la care încetează detașarea transnațională, definită de Legea nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, statul în care urmează să se realizeze detașarea transnațională, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități; Cel târziu în ziua anterioară datei de începere / încetare a detașării salariatului pe teritoriul altui stat Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării
Art.3 (2) n Data la care începe și data la care încetează detașarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, statul în care urmează să se realizeze detașarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detașat, precum și natura acestei activități; Cel târziu în ziua anterioară datei de începere / încetare a detașării salariatului pe teritoriul altui stat Cel târziu în ziua anterioară producerii modificării
Art.3 (2) o Perioada, cauzele de suspendare și data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale; Cel târziu în ziua anterioară datei suspendării/ datei încetării sspendării CU EXCEPȚIA ABSENȚELOR NEMOTIVATE când termenul este de 3 zile LUCRĂTOARE de la data suspendării  
Art. 3 (2) p Data și temeiul legal al încetării contractului individual de muncă. Cel târziu la data încetării CIM/ la data luării la cunoștință a evenimentului ce a condus la încetarea CIM  

Important- Orice corecție a erorilor se va face la data la care angajatorul a luat cunoștință de acestea.

payroll-ce-esteExamenul medical la angajare
WhatsApp Logo