Concediu medical – Cine beneficiază, în ce condiții și cum se calculează indemnizațiile de concediu medical?

Sănătatea este un pilon esențial pentru bunăstarea angajaților și, implicit, pentru succesul unei companii. Când este amenințată, aceasta poate influența negativ toate aspectele vieții, inclusiv performanța profesională. Problemele de sănătate care necesită asistență medicală și perioade de convalescență pot reduce capacitatea de muncă a angajaților.

Ideal, concediile ar trebui să fie momente de odihnă și recuperare, fără grija concediilor medicale. Totuși, sănătatea poate fi imprevizibilă și este prudent să ne pregătim pentru gestionarea acestor situații.

Pentru angajatori, este esențial să cunoască detaliile legate de regulamentul concediilor medicale, cum ar fi condițiile de acordare, durata maximă permisă și impactul acestora asupra pachetelor de beneficii oferite angajaților. Cunoașterea acestor informații va asigura o gestionare adecvată a resurselor umane și va menține un mediu de lucru echitabil și susținut.

concediu medical incapacitate temporara

Cine beneficiază de concediu medical?

Conform Ordonanței de Urgență nr. 158/2005, persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România au dreptul la concediu medical și indemnizații, dacă îndeplinesc anumite condiții, cum ar fi desfășurarea unei activități remunerate sub forma unui contract de muncă sau alte venituri similare. De asemenea, acest drept se extinde și la alte categorii precum asociații, comanditari, persoane independente sau cele care au un contract de asigurări sociale.

Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:

 • desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă/raport de serviciu/act de detașare, precum și alte venituri asimilate salariilor
 • beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj

Tipuri de concedii medicale

Concediile medicale la care dreptul asiguraţii sunt:

a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal;
f) concedii medicale pentru ingrijire bolnav oncologic cod 17.

Calculul indemnizației de concediu medical

Indemnizația de concediu medical se calculează pe baza veniturilor brute din ultimele 6 luni, plafonată la 12 salarii minime brute pe țară. Se determină o medie zilnică din aceste venituri, care, înmulțită cu numărul de zile de concediu medical și procentul specific fiecărui tip de concediu, stabilește cuantumul indemnizației.

Exemplu: concediul medical de 5 zile, cu cod de indemnizație de 100%, cu următoarea bază de calcul:

Bază calcul = 11130 lei,

Zile bază calcul= 126

Media zilnică = 9653 / 126 = 88,33 lei

Cuantumul indemnizației = 88.33 lei * 5 zile = 441,66 lei

Notă: Aici avem cod cu procent de 100%. Dacă procentul de plată aferent era de 85%, cum este cazul concediului cu cod 08, sarcina și lăuzie, cuantumul indemnizației se calcula astfel:

Cuantumul indemnizației = 88.33 lei * 5 zile * 85% = 441,66 lei * 85% = 375,41lei

concediu medica ingrijire copil

Procentele de plată după codurile de indemnizație

Fiecare tip de concediu medical este asociat cu un cod de indemnizatie, fiecare având un procent specific de plată din venitul brut, variind de la 75% la 100%, în funcție de natura afecțiunii.

 • 01 – Boala obișnuită – 75%
 • 02 – Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă – 100%/80%
 • 03 – Accident de muncă – 100%/80%
 • 04 – Boala profesională – 100%/80%
 • 05 – Boala infectocontagioasă din grupa A – 100%
 • 51 – Boala infecțiocontagioasă pentur care se instituie măsura izolării – 100%
 • 06 – Urgență medico-chirurgicală – 100%
 • 07 – Carantina – 100%
 • 08 – Sarcina și lăuzie – 85%
 • 09 – Îngrijire copil bolnav în vârsta de pana la șapte ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani – 85%
 • 91- Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave în vârstă până la 18 ani – 85%
 • 92 – Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării – 100% 
 • 10 – Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru – Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 11 – Trecerea temporară în altă muncă – Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 12 – Tuberculoză – 100%
 • 13 – Boala cardiovasculară – 75%
 • 14 – Neoplazii, SIDA – 100%
 • 15 – Risc maternal – 75%
 • 16 Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare – 100%
 • 17 Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice – 85%

În plus este important să punctăm că:

Plătitorul, respectiv angajatorul, se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului. 

Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunțe plătitorul despre acordarea concediului medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical.

Calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare.

Pentru codurile de indemnizație 02, 03, 04, 10, confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcției de sănătate publică, precum şi pentru codul de indemnizație 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii.

Responsabilitatea plății indemnizației

Primele 5 zile de concediu medical sunt suportate de angajator, iar de la a șasea zi, plata se face din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Există categorii de concedii medicale care sunt plătite integral din fonduri FNUASS, respectiv:

 • indemnizația de maternitate
 • indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
 • indemnizația de risc maternal
 • indemnizația pentru reducerea timpului de muncă
 • indemnizația pentru carantină
 • indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani.

Eliberarea certificatelor de concediu medical

Certificatele de concediu medical pot fi eliberate de:

 • Medicul primar
 • Orice medic cu autorizație de liberă practică valabilă, care are în îngrijire și sub monitorizare bolnavul și care are încheiată o convenție cu o casă de asigurare.
 • Medicul de familie – acesta poate acorda certificate de concediu medical de 1 – 14 zile, în una sau mai multe etape.
 • Medicul primar sau specialist din ambulatoriul de specialitate/spital poate prelungi concediul medical în etape succesive. El va putea acorda prelungiri de maximum 31 zile până la totalul de 90 zile calendaristice în decurs de un an (anul se socotește de la prima zi de îmbolnăvire).

Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de acccident în afara muncii- cod indemnizaţie 01, 05, 06, 12, 13, 14.

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru fiecare tip de afecţiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire. Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de către medicul specialist, până la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
Concediul și indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de acccident în afara muncii- cod indemnizaţie 01, 05, 06, 12, 13, 14.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, prin boală obişnuită, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi procentul de 75% duplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în condiţiile prevăzute la art. 9, rezultă în urma produsului dintre media zilnică a bazei de calcul şi numărul de zile lucrătoare de concediu medical. 

Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă- cod indemnizaţie 10 şi 07

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav şi de risc maternal

Concediul şi indemnizaţia de maternitate- cod indemnizaţie 08.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. anterior, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora.

Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizaţie 09

Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art.27, alineatul 1 din OUG 158/2005 este de maximum 45 de zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.

Concediul şi indemnizaţia de risc maternal- cod indemnizaţie 15

Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.
Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.

Concediul medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani – cod indemnizație 17

Având în vedere prevederile Ordinului  MS/CNAS nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, este important să fie avute în vedere următoarele: 
 
 • Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.
 • Medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani cu durată de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru un pacient. Intervalul de referință pentru urmărirea numărului de zile de concediu medical este de 12 luni calendaristice de la prima zi de concediu medical.
 • Pacientul cu afecțiuni oncologice își poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală, respectiv tratament. 
 • Pentru persoanele asigurate care îndelinesc condițiile prevăzute de lege și însoțesc pacienții cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani la tratament/ intervenție chirurgicală în ţară, se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidență  persoana cu afecțiuni oncologice, o adeverință pentru însoțitor care servește la eliberarea concediului medical de către medicul specialist, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul.
 • Adeverința se solicită utilizând  formularul  CERERE  pentru eliberarea adeverinței pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice cod 17
 • În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice, beneficiarul concediului are obligația de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurări care are în evidență pacientul cu afecțiuni oncologice
 • În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaraţia sau de către cea cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a pacientului cu afecţiuni oncologice. Documentele prevăzute se transmit casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoana asigurată pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

concediu medical pacient oncologic

Important! Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau al concediului fără plată beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.

concediu formare profesionala
WhatsApp Logo