1. INTRODUCERE

In perioada 09 Noiembrie – 12 Decembrie 2015 (ora 24.00), Societatea LUGERA & MAKLER SRL (denumita in continuare ”compania”), cu sediul social in Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 98, etajele P, 1, 3 si 4, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/4327/2001, CUI RO 13861487, va promova, pe paginile de Facebook administrate de companie, “BURSA LUGERA”, care va consta in acordarea de 2 (două) burse de studiu unui numar de 2 (două) persoane selectate de Societatea Lugera & Makler SRL cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

 

 1. DESFASURARE

Se pot inscrie in aceasta campanie numai persoanele fizice care au implinit varsta de 18 ani.

Nu pot participa urmatoarele categorii de persoane fizice:

 • persoanele fizice care nu au implinit varsta de 18 ani;
 • salariatii companiei ori ai societății LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL (J40/10246/2003; CUI RO 15619774) sau sotul/sotia acestora;
 • rudele si afinii pana la gradul 4 ai salariatilor companiei ori ai societății LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL (J40/10246/2003; CUI RO 15619774).

Nu se incadreaza in exceptiile mentionate la ultimele doua puncte de mai sus salariatii temporari ai companiei ori a societății LUGERA & MAKLER ROMANIA SRL (J40/10246/2003; CUI RO 15619774).
Pentru a obtine statutul de participant, persoanele fizice trebuie ca, in perioada 09 Noiembrie – 12 Decembrie 2015 (ora 24.00), sa realizeze cumulativ urmatoarele actiuni si conditii:

 1. Sa dea LIKE paginii de facebook a companiei (se pot inscrie inclusiv cei care au dat deja LIKE paginii companiei – pagina Lugera -, anterior datei de incepere a campaniei de promovare).
 2. Sa trimita la adresa bursalugera@lugera.ro un eseu cu titlul „Check in la job-ul perfect” care va fi publicat de companie pe blogul său.
 3. Sa distribuie pe profilul personal link-ul catre eseul publicat, folosind in descriere #checkinlajobulperfect si sa invite persoanele aflate in reteaua proprie sa il voteze pe pagina de gazduita de companie pe site-ul propriu, la adresa www.lugera.ro/blog/bursa-lugera
 4. Sa respecte urmatoarele conditii de eligibilitate, în mod cumulativ, pentru revendicarea bursei: sunt studenti sau masteranzi integralisti in cadrul unei institutii de invatamant superior de stat; au obtinut o medie egala sau mai mare de 8.50 in anul de studiu 2014-2015 (pentru studentii in anul I de studiu se ia in considerare media de la examenul de Bacalaureat, care trebuie sa fie egala sau mai mare de 8.50); au un venit net lunar* pe membru de familie mai mic sau egal cu 800 lei / membru de familie.

* In stabilirea venitului pe membru de familie nu sunt luate in considerare: bursele sociale, indemnizatiiole de handicap sau bursele de student.  

Participantilor li se vor colecta urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de e-mail. Pentru cei doi castigatori ai bursei se vor colecta nume, prenume, adresa de email, telefon, informatii privind situatia matricolă, informatii privind venitul pe familie.

Dupa expirarea perioadei de campanie, la data de 14 Decembrie 2015, Comisia de validare formata din reprezentantii companiei va desemna 2 castigatori ai bursei, dintre toate persoanele participante, care indeplinesc cumulativ conditiile stipulate mai sus. Castigatori ai bursei sunt desemnati cei care reusesc sa stranga cele mai multe voturi in pagina gazduita de companie pe site-ul propriu, la adresa www.lugera.ro/blog/bursa-lugera, până la data de 12 Decembrie 2015, ora 24.00.

Fiecare câștigător al bursei isi va putea revendica bursa in urma solicitarii exprese adresate in scris companiei, însoțită de documentele de eligibilitate, in termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data anuntarii  numelui si prenumelui castigatorului pe pagina de Facebook. În urma analizării de către Comisia de validare a solicitării și documentelor de eligibilitate depuse, validarea acestora se va face pana la data de 23 decembrie 2015 (ora 24:00). Anuntarea bursierilor se va face pe pagina de Facebook a companiei cel tarziu pana la 24 Decembrie 2015.

În cazul în care câștigătorul nu prezintă documentele de eligibilitate, toate sau o parte dintre acestea, în termenul maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data anuntarii numelui si prenumelui castigatorului pe pagina de Facebook, se va avea în vedere de către Comisia de validare desemnarea unui câștigător de rezervă, și anume participantul care a întrunit următorul număr de voturi. Numele și prenumele acestuia va fi anunțat pe pagina de Facebook a companiei, iar acesta va putea revendica bursa in urma solicitarii exprese adresate in scris companiei, însoțită de documentele de eligibilitate, in termen de maxim 7 (șapte) zile calendaristice de la data anuntarii  numelui si prenumelui castigatorului de rezervă pe pagina de Facebook. Câștigătorul de rezerva va fi anunțat cel târziu la data de 30 Decembrie 2015.

 

3. VALIDAREA CANDIDATURILOR. COMISIA DE VALIDARE
Validarea indeplinirii conditiilor de participare la campanie, cat si validarea castigatorilor Bursei Lugera se va face  de catre o Comisie de validare formata din  3 (trei) reprezentanti ai societății Lugera & Makler SRL, astfel: 

 • Cristina Adriana Savuica – Managing Partner Lugera & Makler SRL  
 • Monica Dona – PR Manager Lugera & Makler SRL;
 • Daniela Silvia Matei –  Avocat.

 

 1. ACORDAREA BURSELOR

Cuantumul unei burse acordate de catre Societatea Lugera & Makler SRL in campania “BURSA LUGERA” este de 800 lei pe luna, pentru o perioada de 12 (douăsprezece) luni, iar suma totală de 9.600 lei va fi platita fiecaruia dintre castigatori integral pana la data de 31.12.2015 prin virament bancar. Pentru efectuarea plății se va încheia între societatea Lugera & Makler SRL, în calitate de finanțator, și câștigător, în calitate de beneficiar, un contract privind acordarea unei burse private de studii, conform dispozitiilor legislatiei în domeniu (Legea nr. 376/2004 privind bursele private). 

Numarul de burse acordate: 2 burse.

Acordarea burselor este precedata in mod obligatoriu de indeplinirea exacta a tuturor cerintelor impuse de prezentul regulament pentru acordarea acestora si validarea castigatorilor. Transferul burselor va fi efectuat numai pe baza cartii de identitate a castigatorului, numele si prenumele mentionate in cartea de identitate trebuind sa corespunda cu numele si prenumele sub care castigatorul a participat la campanie, precum si prezentarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor de eligibilitate menționate la pct. 4 din Secțiunea 2.

Valoarea totală a burselor acordate de Lugera & Makler SRL este de 19.200 lei.

O data cu primirea bursei, castigatorul declara in mod liber, expres si neechivoc ca nu are niciun fel de pretentii, de nicio natura, si nu va avea nici in viitor, fata de companie, cu privire la acordarea bursei respective.

 

 1. INCETAREA CAMPANIEI. MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Campania poate inceta la termenul anuntat sau inainte de acesta, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Societatii Lugera & Makler SRL de a continua aceasta campanie.

Prezentul regulament poate fi modificat in orice moment de catre companie, urmand ca modificarile sa fie aduse la cunostinta publicului.

 

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Societatea Lugera & Makler SRL si participantii in aceasta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul companiei.

 

 1. DIVERSE

Campania se desfasoara pe pagina de Facebook și pe site-ul Societatii Lugera & Makler SRL și va avea o durată cuprinsă între 09 Noiembrie – 31 Decembrie 2015 (data limită a plății bursei către câștigători/câștigători de rezervă), iar participarea persoanelor este conditionata de acceptarea prevederilor prezentului regulament si presupune indeplinirea conditiilor prevazute in prezenta.

Regulamentul de participare este disponibil pe pagina de Facebook a Societății Lugera & Makler SRL sau poate poate fi solicitat la sediul Societății Lugera & Makler SRL din Str. Vulturilor nr. 98, et. 1, Sector 3, Bucuresti, de luni pana vineri, intre orele 09:30 – 18.00. Punerea la dispozitie a regulamentului se face in mod gratuit de catre companie.

Prin participarea la campanie, toate persoanele inscrise sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Societatea Lugera & Makler SRL prin prezentul regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

 

8. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin actiunile menționate la Sectiunea 2 din regulament, persoana isi exprima acordul expres cu privire la prelucrarea datelor sale. Datele vor fi prelucrate de companie in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si numai in scopul desfasurarii campaniei “BURSA LUGERA”, in scopul acordarii bursei.

Compania se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Compania se obliga sa pastreze confidentialitate si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal conform Legii nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa mai sus mentionata, Societatea LUGERA & MAKLER SRL se obliga:
– sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit;
– sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
-sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Compania se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date asfel creata va aduce la cunostinta drepturile conforme legii 677/2001, inclusiv dreptul de a solicita stergerea datelor personale. 

Participantii la campanie au drepturile conferite de Legea nr. 677 / 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel: dreptul persoanei vizate la informare, dreptul la acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a se adreseze justitiei, dreptul sa faca plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in calitate de autoritate de supraveghere.

Prezentul regulament a fost incheiat in 2 (doua) exemplare originale.

 

Societatea LUGERA & MAKLER SRL                                                

prin Administrator Gerard Koolen

 

WhatsApp Logo